Vi skal styrke det gode lærerliv

Reform på reform udfordrer for alvor det gode lærerliv.
 
Men kan man overhovedet sige noget generelt om det gode lærerliv? Svaret er ja!
 
Selv om vi som lærere ikke er ens, og selvom vi tillægger forskellige elementer i lærerlivet større elle mindre betydning, så er der dog meget klare elementer, som indgår i et fælles lærer-DNA.
 
På min opfordring vedtog DLF´s kongres i 2001 at udarbejde en beskrivelse af det gode lærerliv. Selv om analysen har flere år på bagen, så beskriver den efter min opfattelse flere centrale elementer, som vi altid må have med i bagagen.
 
Elementerne er nemlig meget tæt forbundne. Når man ændrer på et parameter, så får det ofte konsekvenser på andre elementer i det gode lærerliv. Det skal vi altid være opmærksomme på i det fagpolitiske arbejde. For mig er det fundamentet i mit politiske arbejde.
 
På baggrund af rapporten, så har vi i DLF beskrevet det gode lærerliv med 10 begreber, som gør en forskel. 
 
1. Tid
Den første forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer har den fornødne tid til forberedelse, fordybelse og fritid, hvor man oplever, at tiden anvendes på en hensigtsmæssig måde, og hvor der er en rimelig sammenhæng mellem de krav, der stilles, og den tid der er til rådighed.

2. Tillid
Den anden forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer møder tillid til, at man selv kan organisere, tilrettelægge og afvikle de aktiviteter, der er en del af lærerjobbet, uden at dette skal kontrolleres, måles og evalueres.

3. Fleksibilitet
Den tredje forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer oplever, at de rammer, man virker under, er så fleksible, at man selv – enten alene eller i team – har mulighed for at planlægge og disponere over egen tid.

4. Frihed
Den fjerde forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer oplever, at man har frihed til – enten alene eller i team – i vid udstrækning selv at vælge metoder, arbejdsformer og arbejdstidens placering.

5. Kvalitet
Den femte forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer får de nødvendige rammer til og muligheder for at levere en indsats på et højt kvalitativt niveau.

6. Samarbejde
Den sjette forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer får rammer og muligheder for et tæt og konstruktivt samarbejde specielt med kollegaer, men også f.eks. med forældre.

7. Rum
Den syvende forudsætning for et godt lærerliv er, at der er rum og fysiske rammer, hvor dette kan udfolde sig. Det vil sige, hvor de fysiske rammer ikke blokerer for de aktiviteter og initiativer, man ønsker at sætte i gang.

8. Indflydelse
Den ottende forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer selv eller som lærergruppe har en reel indflydelse på ens arbejdsliv, hvor det er relevant.

9. Anerkendelsege
Den niende forudsætning for et godt lærerliv er, at man som lærer får tilstrækkelig anerkendelse og opbakning fra arbejdsgiversiden, forældre og elever.

10. Ledelse
Den tiende forudsætning for et godt lærerliv er, at man har en ledelse på skolerne, der skaber attraktive rammer for arbejdslivet på skolen, dvs. ledelser der prioriterer det personalepolitiske og som lægger vægt på kommunikation, åbenhed, visioner, tilgængelighed, og som evner at sætte klare mål for skolens udvikling.
 
--
 
Når det gode lærerliv er udfordret, så skyldes det, at reformerne udfordrer stort set alle punkterne. Vi skal bruge vores viden om det gode lærerliv, når vi lægger politiske strategier, og når vi handler for at sikre medlemmernes arbejdsvilkår. 
 
Det gode lærerliv har afgørende betydning for elevernes læring. Det er bl.a. påvist af Dansk Clearingshouse for Uddaannelsesforskning, som har kortlagt de faktorer, der har betydning for om skolen bliver bedre.
 
Citat "... Jo mere lærerne er tilfredse, jo mindre udskiftning i lærerkorpset, jo mere uddannelse lærerne har, jo mere lærerne indgår i arbejdsgrupper og teams, des bedre lærer eleverne..."
 
Jeg vil fortsat arbejde for det gode lærerliv. Jeg er overbevist om, at vi får en bedre folkeskole, hvis vi kan styrke de 10 parametre i det gode lærerliv.
Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org